Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Biologi

Afdelingen for Andelogi

(“Den donaldistisk-anatide Biologi”) 

Velkommen til Afdelingen for Andelogi på Institut for Donaldistisk Biologi under Sydnordisk Akademi for Donaldisme. Her på stedet studerer vi det mest centrale i hele den donaldistiske forskning, nemlig selve ændernes fysiske væsen. Herunder hører vigtige emner som ændernes fysiologi, genetik, mikrobiologi og evolutionære udvikling. Den biologiske forskning her på afdelingen er så godt som udelukkende naturvidenskabeligt orienteret; mere adfærdsprægede områder indenfor biologien såsom revirbeskyttelse, parringsritualer, yngelpleje og levevis er henlagt til andre institutter. 

Andelogien eller den donaldistisk-anatide biologi spænder over et enormt forskningsfelt, som vi ingenlunde vil kunne give Akademiets studerende en fuldstændig viden om på ét enkelt semester. Sandheden er vel, at vi på Akademiet end ikke tør hævde selv at have et fuldkomment overblik over alle fagets forskellige forskningsområder helt ud i disses yderste kroge. Imidlertid håber vi på at kunne give de studerende en solid og internationalt opdateret grundviden, så de står rustet til at blande sig i den fremtidige forskningsdebat og kan bidrage til forskningen med egne undersøgelser og opdagelser.  

God studielyst.

Lektor dr.don.clas. J. GrandjeAnd, afdelingsleder.

Anatid fysiologi

Afdelingens primære opgave gennem de kommende semestre er at give de studerende en basal grundviden om de mest elementære forhold og de vigtigste forskningsresultater vedrørende de donaldistiske ænders fysiske biologi. Dette vil blive forsøgt gjort med kursusrækken Anatid fysiologi. Undervisningen er planlagt at løbe over 5-6 kursusgange, hvor der hver gang fokuseres på ét overordnet tema, hvor dr. GrandjeAnd vil præsentere de empiriske fakta og de tilknyttede problemstillinger, og forsøge at gøre rede for den eksisterende forskningsdebat på området fra ind- og især udland.

Kursusrækken indledes med ét af donaldismens helt store spørgsmål: Lægger ænderne æg eller føder de levende unger? I kurset præsenteres argumenter og kildebelæg fra begge lejre, der fortsat må siges at stå ret uforsonede overfor hinanden. Man kan måske undre sig over, at netop dette spørgsmål kan bringe de akademisk-donaldistiske gemytter i så heftigt kog, da den anatide reproduktion jo alligevel synes så godt som helt stagneret efter transmissionerne fra Stella anatium for alvor begyndte i 1930'erne. De får jo alligevel aldrig unger, so why bother?”. Well, som akademisterne snart vil lære, hvis de da ikke allerede ved det, er der for det første intet emne, der er for perifært eller ubetydeligt til at kunne bringe donaldistiske sind i kog.

For det andet hænger spørgsmålet uløseligt sammen med det måske største akademisk-donaldistiske spørgsmål (og stridspunkt) af dem alle: Er ænderne i Andeby virkelig ænder eller en slags mennesker i andeskikkelser? I de senere år har der især i Tyskland udviklet sig stor tilslutning til sidstnævnte opfattelse, hvis primære bannerfører er dr. paTrick Martin, der mener at kunne forklare fænomenet med den såkaldte morfotilteori. Selvom teorien bestemt indeholder interessante aspekter, må det understreges, at vi her på Akademiet generelt - og her på afdelingen i særdeleshed - foreløbig forholder os uhyre skeptiske til dr. Martins slutninger angående “det anatide menneske.

Akademiets forskere synes efterhånden samlet - i ganske usædvanlig grad - omkring en modtese gående på “den anatide and, ikke mindst efter at professor Jakobsen i 2006 kunne fremlægge yderligere en serie svært omgåelige og efter udsagn højt belagte belæg for den anatide ægge-teori, i vidt omfang baseret på det vicarianske kildemateriale. Faktisk nåede professoren frem til en overvejelse om, hvorvidt det ikke snarere er mange af os mennesker, der går rundt med en indre and...

 

Også på anden kursusgang behandler vi et donaldistisk hovedspørgsmål, dog her i mere bogstavelig forstand, idet vi ser nærmere på selve det anatide hoved og dets mange mysterier. Kurset er opdelt i følgende temasektioner:

Interesserede udi anatide hovedstudier kan her på Akademiet forfølge emnet yderligere hos biologiinstituttets karismatiske huslæge og kraniometriske ekspert, dr. Kopfschmerz, der har lanceret en tankevækkende model til kvantitative beregninger af de donaldistiske væsners personlighed og adfærd: Den Kraniometrische Kopfmasse-Kvotient (KKK). Hvad oftalmologien angår, altså læren om ændernes øjne, har den norske donaldist hr. Mats gjort sig nogle interessante overvejelser angående anatid øjenform og mulige slægtskabsforbindelser, mens undertegnedes egen ducktordisputats om den anatide oftalmologi, hvor der opstilles en forklaringsmodel for ændernes øjenudvikling fra ælling til voksen, vel også må nævnes i al ubeskedenhed. Endelig må der atter henvises til dr. Martins morfotilteori med hensyn til teorier angående baggrunden for det tilsyneladende exceptionelt hårdføre og bøjelige andehoved; på dette punkt er Akademiets holdning til tyskerens teser ganske positive.

 

Afdelingen forventer (og forventes) at afvikle 3. kursusgang i 2007.

 

I de efterfølgende kursusgange vil resten af den forunderlige andekrop - altså fra halsen og nedefter - blive studeret nærmere. Utålmodige studerende kan dog allerede nu stifte bekendtskab med Olaf Oldigs klassiske teori fra 1981-82 angående den anatide underkrop, nærmere bestemt den mandlige af slagsen, hvorom han lancerede en opsigtsvækkende tese gående på, at Stella anatiums hanænder ved vandkontakt så at sige oplever en diametralt omvendt fysisk reaktion end menneskehanner, når sådanne kommer i fuld kropskontakt med koldt vand.

 

Ændernes indre fysiologi og sygdomsmønstre

Til afdelingens store glæde faldt den første kandidatafhandling her på Akademiet inden for det andelogiske forskningsområde, idet den unge stud.don. Palle Damgaard i julen 2004 fremlagde resultatet af sine studier vedrørende de foruroligende hyppige besvimelser blandt ænderne - især Joakim von And og Anders And - i Jumbobøgerne. Desværre opnåede hr. Damgaard ikke den ønskede kandidatgrad derved, men det gør jo ikke afhandlingen (eller kritikken deraf) mindre interessant. I starten af 2005 gav Akademiets udenlandske gæsteprofessor, dr. Hop van de Haavelouw, sit pharmatoksikologiske bud på en forklaring på fænomenet. I nær relation hertil står en nyligt fremlagt opsigtsvækkende tese i den gamle diskussion om, hvorvidt der findes (og nydes) alkohol i Andeby, idet nye norske opdagelser tyder på, at andekroppen slet ikke behøver alkohol for at bringe sig i en beruset tilstand: ren kuldioxid gør tilsyneladende fyldest - eller fuldest.

I efteråret 2005 meldte et nyt stort spørgsmål sig inden for den anatide fysiologi: Udgør den omsiggribende fugleinfluenza en trussel mod Andeby? Spørgsmålet blev rejst af økonomer i tidsskriftet Financial Times Deutschland og udløste først en del debat blandt tyske donaldister, hvor bl.a. ændernes tilsyneladende stærke immunforsvar blev fremhævet som et solidt værn imod truende infektioner. At smitsomme sygdomme trods alt optræder i Andeby fra tid til anden, og da skaber ganske stor frygt, blev efterfølgende påvist af dr. GrandjeAnd med flere eksempler fra klassisk donaldisme, hvoraf det endvidere fremgik, at Andebys sundhedsmyndigheders primære våben imod sygdomsepidemier synes at være en skrap karantænepolitik. Efterhånden indløb flere supplerende epidemiologiske observationer fra Andeby fra bl.a. italiensk donaldisme, og en ny interessant tese med skræmmende perspektiver blev fremlagt fra tysk side - atter i Financial Times Deutschland. Og i foråret 2006 kom så den første melding om (falsk) fugleinfluenza i Andeby...

 

Ændernes livscyklus og aldring

Hvordan kan lagkagelys have noget med andelogisk biologi at gøre? Det er der da også adskillige donaldistiske forskere, der ikke mener, at de (altså lagekagelysene) har. Nærværende afdelings leder og lektor, dr. GrandjeAnd, mente derimod at have gjort en for andelogien epokegørende opdagelse i efteråret 2003, hvor han angiveligt kunne påvise, at det var muligt at bestemme ændernes alder ud fra antallet af lys på deres fødselsdagslagkager. Denne påstand udløste en intens debat i vinteren 2003-2004 på det nu hedengangne Donaldistisk Forum med akademisk deltagelse fra ind- og udland, men teorien holder stadig - i hvert fald ifølge dr. GrandjeAnd...

Spørgsmålet om ændernes livscyklus, kønsmodning og aldringsproces har endvidere været inddraget i flere større diskussioner, der her på Akademiet især har samlet sig omkring Anders’ kusine/søster Della, samt den donaldistiske tidsproblematik i almindelighed.

 

Henvisning til andre institutter og centre på SAD

Som nævnt ovenfor er flere specifikke forskningsområder med relation til den anatide biologi henlagt til særskilte institutter og forskningscentre her på Akademiet. Det drejer sig især om ændernes kønslige side og om deres generelle adfærdsformer, der på grund af emnernes store betydning har fået hver sit eget institut.

      

Tidligere har afdelingen tillige haft en etnologisk fløj, hvor ikke mindst studiet af Georg Gearløs’ artsmæssige baggrund og eksistensen af forskellige anderacer på Stella anatium har været dyrket. Hele dette interessante forskningsfelt er fra foråret 2005 flyttet over til Forskningscenter for Etnologisk Donaldisme (FED); førstnævnte tillige til Center for Gearløsforskning.

      

   

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.