Sydnordisk Akademi for Donaldisme

Bjørnologisk Fakultet

Velkommen til Bjørnologisk Fakultet, hvor vi beskæftiger os med en af de vel nok mest interessante skikkelser i hele det donaldistiske univers: Bjørn. Når vi her hverken anvender forledsbetegnelsen “Gårdmand” eller “Bror”, er det for ikke på forhånd, at indskrænke omfanget af Bjørn-forskningen.

Men hvad er nu lige bjørnologi og bjørnforskning for noget, vil nogle måske fristes til at spørge? For at få afklaret dette, kan man studere professor J.G.G. Jakobsens præsentationsoplæg fra efteråret 2002.

 

Bjørnologiske symposier - følg med i forskningen her på siden

Efter succesen med det bjørnologiske seminar i efteråret 2002, hvor bjørnologiens dengang tre skoler og hovedresultaterne af de sidste 10 års grundforskning blev præsenteret (jf. Introduktion til bjørnologien), har Bjørnologisk Fakultet besluttet at afholde en række symposier, hvor repræsentanter fra de forskellige opfattelser samles omkring periodetematiske diskussioner, og et fyldigt referat af symposiet efterfølgende lægges ud på denne side. Der vil blive tale om en kronologisk temaopdeling, således at diskussionen vil følge årgangene i de danske udgivelser af Anders And & Co. (herefter AA). Indtil videre foreligger referatet fra de to første bjørnologiske symposier (afholdt henholdsvis primo 2003 og medio 2003), hvor det bjørnologiske kildemateriale i AA 1949 og AA 1950 blev gennemgået og analyseret systematisk, med efterfølgende diskussion og tolkning af observationernes betydning i forhold til de bjørnologiske basalspørgsmål.

Fakultetet er netop nu i gang med at redigere og præsentere rapporterne fra Det 3. Bjørnologiske Symposium (afholdt vinteren 2005-06) vedrørende beretningerne i AA 1951. De første rapporter kan studeres på linket nedenfor, der løbende vil blive opdateret efterhånden som symposiereferentens noter er blevet fundet, tydet og afskrevet.  

Efter aftale mellem fakultetsledelsen og de (p.t.) fire bjørnologiske skoler vil der efter 1951-symposiet blive oprettet fire nye sider her på stedet, hvor hver skole gives mulighed for en samlet fremstilling af netop deres hovedteori og alle tilhørende underretninger. Indtil da henvises til Introduktion til bjørnologien og omtalen under symposierne.

Ikke overraskende har fremlæggelsen af de bjørnologiske symposiereferater udløst en række reaktioner fra omverdenen. Bl.a. har psykolog Petra Grozvits anmodet fakultetet om lejlighed til at kunne præsentere sin skizofrenistiske teori på baggrund af ældre bjørnologisk kildemateriale på tværs af flere årgange. Frøken Grozvits' afvisning af dualismen og efterfølgende freudianske psykoanalyse af Bjørn kan studeres nedenfor.

Når frk. Grozvits' afhandling - efter behørige overvejelser hos fakultetets bestyrelse - er tildelt denne ekstraordinære spalteplads, hvor alle øvrige bjørnologer indtil videre er henvist til at gøre deres synspunkter gældende på symposierne, hænger det sammen med, at kvinder ifølge en gammel hævdvunden tradition på Bjørnologisk Fakultet ikke har adgang til symposierne. Da frk. Grozvits i sin afhandling inddrager en række forhold fra senere årgange af AA, der først vil blive systematisk behandlet senere i symposierækken, kan hun og læserne for nuværende heller ikke forvente nogen samlet kritisk opponering fra fakultetets side - endsige de fire skoler.

Ind imellem kan man måske få det indtryk, at bjørnologien lever en ret isoleret tilværelse fjernt fra den øvrige donaldistiske forskning, men dette ville være en meget forkert påstand. Som de nedenstående specialafhandlinger vil vise, udveksler bjørnologerne skam kun gerne tanker og forskningsresultater med deres mere urbant orienterede kollegaer. Fra tid til anden kan sådanne tværfaglige møder endda føre til nye overvejelser med potentiel betydning for bjørnologiens hovedspørgsmål. Således var Fakultetets real-skizofrenistiske lektor Schizotto Bamzelino ganske begejstret for en norsk hypotese fremlagt af hr. O.D. Duckmann, angående muligheden for en decideret fysisk forflytning af Andeby imellem skiftevis Californien og Minnesota, idet Bamzelino yderligere foreslog, at sådanne fysisk-geografiske lokationsskift meget vel kunne udløse voldsomme psykiske udsving hos Hr. Bjørn.

 

Bjørnologiske specialafhandlinger

Som en konsekvens af den blandt donaldismeforskere evigt tilbagevendende diskussion om sexualitet i donaldismen, har chefbjørnolog professor Jakobsen undersøgt de sexuelle relationer blandt Skovens beboere, herunder den generelle sexualmoral i Skoven, der ifølge professoren gør det rimeligt at stille spørgsmålstegn ved, om det er beboerne i Skoven eller i Andeby, der opfører sig mest uciviliseret?

Et “hot topic” i mere overført betydning har i efteråret 2005 været den omsiggribende fugleinfluenza, idet forskerne har diskuteret, om sygdommen også er en trussel imod Stella anatium, samt hvordan smitsomme sygdomme overhovedet opfører sig på de kanter? I den anledning har professor Jakobsen fremlagt Skovens journal for smitsomme fjerkræsygdomme, hvor det blandt mange interessante oplysninger kan noteres, at alle hidtil kendte tilfælde har vist sig at være falsk alarm - foranlediget af en vis hr. Ulv - hvilket de dog ikke bliver mindre væsentlige af.

I forbindelse med Det 5. Donaldistiske Seminar afholdt i januar 2006 under titlen Hvor ligger Andeby? refererede rektor Gjøgsig ældre tysk og norsk forskning vedrørende klimaforholdene i Andeby. Som efterfølgende kommentar hertil kunne Fakultetets dekan, professor Jakobsen, fremlægge sine observationer angående klimaforholdene i Skoven, hvor vegetationen fremstår påfaldende frodig til trods for, at vi yderst sjældent oplever regnvejr i Skoven. Dekanen henledte i øvrigt opmærksomheden på to særlige forhold ved vintrene i Skoven, hvor snevejr synes at have stor betydning for Familien Bjørns søvnmønster, og hvor nåletræer har en vis evne til især at dukke op omkring juletid - et eksempel på morfologisk trævækst?

 

Bjørnografiske afhandlinger

En oversigt og kort præsentation af det bjørnologiske kildemateriale set ud fra en donaldistisk-journalistisk og udgivelsesmæssig orientering (= hvem har tegnet historierne og hvornår udkom de første gang) findes foreløbig for 1949- og 1950-årgangene nedenfor.

En overordnet gennemgang af alle danske bjørnologiske udgivelser (Bjørnografien) siden 1949 og frem til i dag med præsentation af de bjørnografiske hovedperioder, de primære reportere og en karakteristik af disses kvalitative og narrative evner kan studeres på linket nedenfor.

 

I anledning af Lille Ulvs 60-årsjubilæum (primo 2005) har fakultetets dekan samlet en række væsentlige begivenheder i ulveungens liv - især fra de tidlige år - i jubelskriftet Chronicon Wulf Litlæ, hvori der også gives et indblik i ulvologiens forskellige faser og primære reportere.

 

Bjørnologiens valgsprog: »Tout est intéressant pourvu qu'on le regarde assez longtemps!« (Flaubert)

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.