Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Fysik og Geografi

Fra perifer provinsby til selvstændig bystat?

- en donrosistisk analyse af Andebys statsretslige forhold

af and.scient.pol. og politisk kommentator Preben Duckow (2005)

Efterfølgende præsenteret som indlæg ved Det 5. Donaldistiske Seminar, SAD 2006

Andeby ledes af en borgmester og et byråd, men er Andeby en del af et større land, eller er det en selvstændig (by)stat med eget militær, et selvstændigt retsvæsen og med egne diplomatiske forbindelser til andre lande? Det er det fundamentalt vigtige spørgsmål, jeg i denne artikels første del vil besvare med udgangspunkt i Don Rosas to udgivelser “Her er dit liv, Joakim” (1997) og “Kong Joakim den første” (AA 29/2004). De to kilder kan give et entydigt svar på situationen i 1902 samt den nutidige situation. I artiklens anden del vil jeg opstille teorier for, hvad der er sket i den mellemliggende periode.

 

Situationen i 1902

Ifølge Don Rosas reportage grundlægger Joakim von And pengetanken på højen ved Fort Andeby i 1902. Hans “indtagelse” af fortet vækker dog bestyrtelse hos den lokale befolkning, som på daværende tidspunkt kun består af »..en søvnig lille flække...« med et klart landligt præg. De lokale grønspætter protesterer til “myndighederne” over at være blevet forvist fra fortet. 

Kilde: Don Rosa (1994) AA 10/1994; HEDLJ

Andeby anno 1902.

 

Kilde: Don Rosa (1994) AA 10/1994; HEDLJ

Den datidige grønspættetrop. Den verdensomspændende organisation bestod allerede da af hele 3 børn.

Hvem var disse myndigheder så? Ja, som det fremgår af udklippet herunder, var Andeby en del af delstaten Calisota (ledet af en guvernør), som igen var en del af et stort land ledet af en præsident på østkysten. Det ses af kortet, at landet i Stella anatium helt svarer til det, som i vores verden er USA. Andeby var i 1902 kun en meget lille landlig bebyggelse underlagt såvel lokale, regionale og statslige myndigheder langt derfra. Og Joakim måtte endnu vogte sig for at provokere den magtfulde og militaristiske præsident. 

Kilde: Don Rosa (1994) AA 10/1994; HEDLJ

Præsidenten mobiliserer kavaleriet imod Joakim von And!

At det drejer sig om en militært stærk stat, som Andeby er underlagt, ses tydeligt, da hæren og marinen når frem. På trods af dette har Joakim dog svært ved at underordne sig – skyldes det monstro frygten for, at han potentielt skulle betale skat? 

Kilde: Don Rosa (1994) AA 10/1994; HEDLJ

Andeby belejret af præsidentens tropper.

 

Situationen i nutiden

Den næste kilde fra Don Rosa, “Kong Joakim den første”, foregår i den donrosistiske “nutid”. Historien handler om, hvordan Joakim forsøger at erklære den høj, som pengetanken ligger på, for en selvstændig stat. Selvstændighed fra den amerikanske stat, som vi så i 1902? Nej, det er udelukkende et spørgsmål om selvstændighed fra Andeby, som nu tilsyneladende er den eneste statslige magt: 

Kilde: Don Rosa (1989) USA 14; AA 29/2004

Joakim forsøger at slippe for skattebetaling ved at erklære sin høj for et selvstændigt land.

En af ungerne advarer Joakim mod at lægge sig ud med byrådet – det er altså dem, som er den øverste myndighed nu. Dette bliver også tydeligere og tydeligere efterhånden som historien skrider frem. En fuldstændig selvstændig stat defineres typisk som en stat med selvstændig retshåndhævelse, selvstændige diplomatiske forbindelser og selvstændigt forsvar udadtil. Andeby opfylder alle disse tre betingelser! 

Kilde: Don Rosa (1989) USA 14; AA 29/2004

Det selvstændige andebyske politi nævnes.

 

Kilde: Don Rosa (1989) USA 14; AA 29/2004

Den andebyske hær nævnes. Og det fortælles, at Andeby kan indgå forsvarspagter med andre lande – dvs. at byen har eget diplomati.

 

Kilde: Don Rosa (1989) USA 14; AA 29/2004

Den imponerende – om end delvis gammeldags – andebyske hær har omringet en truende fjende ved en 360 graders-knibtangsmanøvre. Bemærk luftskibet, katapulten og endda papirsflyveren...  

 

Kilde: Don Rosa (1989) USA 14; AA 29/2004

Den andebyske told- og paskontrol ses. Og det fremgår igen, at Andeby har eget diplomati: En evt. aftale om leverance af vand og el til Joakims høj, der har erklæret sig selvstændig, skal ske gennem byens styre.  

 

Kilde: Don Rosa (1989) USA 14; HOFDR 2  Kilde: Don Rosa (1989) USA 14; HOFDR 2

Byrådet i Andeby har bemyndigelse til at løslade og deportere krigsfanger. Et helt utænkeligt scenario for et lokalt byråd i vores verdens USA.

Joakim bliver til sidst i historien nødt til at opgive sin højs selvstændighed, og den bliver dermed fortsat ved med at være en del af Andeby. Det interessante er dog i denne henseende, at det så tydeligt fremgår, at Andeby er et selvstændigt land. Andeby er gået fra at være en perifer provinsby underlagt lokale, regionale og statslige myndigheder til at være en selvstændig bystat!

 

Del II: Den andebyske selvstændighedskrig?

Hvordan er Andeby blevet selvstændig? Byen var jo oprindeligt underlagt en stærk og militært aggressiv præsident på den amerikanske østkyst. At Andeby har fået lov at holde folkeafstemning for at bryde ud af den amerikanske stat synes utænkeligt, når man tænker på, hvor energisk og hurtigt præsidenten handlede, da han først hørte om Joakims ankomst til Fort Andeby. Den eneste logiske forklaring må derfor næsten være, at Andeby har løsrevet sig ved en decideret selvstændighedskrig! 

Menig And på vej til fronten i 1940’erne - i en andebysk selvstændighedskrig mod USA?

Der er flere af de klassisk-donaldistiske kilder, som indikerer, at der omkring 1940 var krig eller i hvert fald militær mobilisering. Var dette i så fald en krig mod en anden statsmagt – eller var det i virkeligheden en selvstændighedskrig, en borgerkrig, hvor Andeby løsrev sig fra den amerikanske stat? 

Kilde: Gottfredson (1942) YM 050, 42-08-25; DSF

I 1942 oplevede Andeby en stor mønstring i forbindelse med ‘krigen’, der ikke præciseres nærmere. Kampene var dog ikke mere krævende, end at generalerne og våbenindustrien nægtede at bruge hvemsomhelst. (Kilde: Gottfredson)

 

Kilde: Barks (1943) WDC 35; CBSV 1

Mønstringen fortsatte i 1943, hvor alle heste under 28 år blev indrulleret. Bemærk at militæret altså fortsat kunne tillade sig at være kræsne. (Kilde: Barks)

 

Kilde: Taliaferro (1942) ZD 42-07-26; 365 DmAA

Den aldrig nærmere definerede fjende af Andeby var tilsyneladende i besiddelse af et frygtet luftvåben, idet der i sommeren 1942 var beordret mørklægning af byen i aften- og nattetimerne. (Kilde: Taliaferro) 

Der er brug for mere forskning, før vi kan svare på dette spørgsmål. Jeg kan kun opfordre Akademiets forskere til at kaste sig over dette område. Endnu kan jeg ikke selv give et sikkert bevis, men en selvstændighedskrig eller borgerkrig kunne forklare flere forhold. Det har her på Akademiet flere gange været omdiskuteret, hvorfor så mange børn boede hos deres onkler og tanter: Hvorfor bor de ikke hos deres forældre? Måske er svaret, at deres forældre er blevet dræbt i en morderisk selvstændighedskrig. En borgerkrig, hvor folk har dræbt deres naboer for et godt ord, hvis de var på den forkerte side. Da Rip, Rap og Rup først flytter over til Anders i 1937, er forklaringen jo netop, at der er sprunget et kanonslag under deres faders stol! 

Kilde: Taliaferro (1937) ZD 37-10-17; AA 35/2005

Brevet fra kusine Della til Anders.

Visse fordomsfulde personer har gennem tiderne mistænkt de små uskyldige unger for at stå bag, men hvad hvis deres far – og mange andre civile – var ofre for en politisk udrensning? 

Der tegner sig efterhånden et mere og mere komplekst billede af livet i Andeby – såvel politisk som menneskeligt... 

   

Postscriptum (referat ved dr. Gjøgsig)

Ved Det 5. Donaldistiske Seminar afholdt af Sydnordisk Akademi for Donaldisme i januar 2006 over temaet “Hvor ligger Andeby?” præsenterede and.scient.pol. Preben Duckow atter sin tankevækkende afhandling for den højlærde forsamling. Afslutningsvis supplerede han gennemgangen med et par nye overvejelser angående de mørklagte omstændigheder omkring Andebys vej fra perifer provinsby til magtfuld, selvstændig bystat. 

Hr. Duckow mente nu at turde vove den påstand, at præsidentens frygt i 1902 var blevet opfyldt. En vederstyggelig treenighed af storkapital, udlændinge og militær slagkraft - samlet og personificeret i Joakim von And - har formået at overtage magten i den fjerne kystby langt ude mod vest. Bemærk i øvrigt, at udlændinge også indgår som en af fire hovedtrusler imod det andebyske samfund (sammen med forbrydere, naturkræfter og hekse) jf. Jon Gisles klassiske Kosmos-kaos-model; Andeby har således ikke helt brudt med samfundssynet hos deres tidligere herskere.

Kilde: Gisle (1973) s. 118

Efter nedkæmpelsen af det første løsrivelsesforsøg i 1902 rejste Joakim von And som bekendt gennem en længere årrække rundt ude i verden. I mellemtiden voksede Andeby op, ikke mindst takket være samme von Ands store forretningsimperium, og da den anatide multimilliardær vender tilbage i 1929-30, er hele byen tilsyneladende baseret på hans aktiviteter. Der er derfor ikke noget at sige til, at alle byens borgere står forsamlede på havnekajen for at hylde deres økonomiske herres tilbagekomst - midt i en tid, hvor resten af republikken og verden er ramt af økonomisk konkurs og dyb, dyb samfundskrise.

Kilde: Don Rosa (1994) AA 15-17/1994; HEDLJ

Den donaldistiske politolog fremsatte derfor den tese, at forbundsregeringen på østkysten for at afhjælpe statens problemer strammede skatteskruen overfor Andeby. Ikke blot overfor Joakim von And selv, men også overfor byens relativt rige borgere, hvilket alt andet lige må have skabt fundamentet for en fælles løsrivelsestrang: “Hvorfor skal vi betale for, at de ikke kan finde ud af at få tingene til at fungere ovre hos dem? Hvorfor skal deres uduelige ledere finansiere deres uduelige regime gennem vores surt sammensparede penge? Og hvad har DE nogen sinde gjort for OS?” Sådan kan synspunkterne meget vel have lydt op gennem 1930’erne, og mere end nogen anden har Joakim von And selv følt skattepresset som en ulidelig løkke om halsen. Og som bekendt er Joakim von And ikke den and, der blot trækker på skuldrene og føjer sig skæbnen. 

Kilde: Don Rosa (1988) US 227; HOF 1

Som påpeget af Preben Duckow er det i denne sammenhæng uhyre interessant, at Hr. von And forsvinder ud af kilderne og rampelyset i perioden efter opgøret med familien i 1930, 1932 eller 1936, for først atter at vise sig i 1947, da Andebys løsrivelse tilsyneladende er blevet en realitet. Dette kan tolkes som støtte for en tese om, at Joakim von And i den mellemliggende periode er gået under jorden, hvor han måske har kunnet finde et skattely, men nok så vigtigt også for at forberede og lede Andebys frihedskrig imod præsidentens republik. Selve krigen må formodes til dels at være baseret på en mobilisering af Andebys befolkning, men denne borgervæbning er sandsynligvis blevet såvel bevæbnet som kraftigt suppleret af von And med hyrede lejetropper. Fra vor egen verden foreligger adskillige eksempler på succesrig brug af privat-kapitalistiske hære i mindre statskrige, og ingen kapitalist er som bekendt større end von And, der jo bl.a. vides at have brugt sådanne private kampgrupper imod usamarbejdsvillige myndigheder i Afrika.

Kilde: Barks (1949) OS 238; GB 5

Endnu i nutiden optræder von Ands private vagtkorps omkring pengetanken som en mulig reminiscens af denne revolutionære JvA-garde.

Kilde: Barks (1960) OS 1150 (DDD 2); CBSV 22

Endelig anfører hr. Duckow som yderligere støtte for sin løsrivelsestese, at beretningen om kong Joakim den Første meget vel kan tolkes som en gentagelse af historien. Efter den opnåede uafhængighed overlader Joakim von And den daglige ledelse af byen til et byråd, så han selv kan koncentrere sig om sine forretninger. Normalt kan han få sine politiske ønsker implementeret uden de store problemer, da han jo så ubetinget er byens største skatteyder, men med tiden bliver borgmestre, byråder og dommere stadig mindre tilbøjelige til at føje sig hans vilje - hvortil de nævenyttige rød.. undskyld ..grønspætter fortsat optræder med en utålelig mangel på respekt for andre autoriteter end deres egne. Efterhånden synes Joakim von And, at det ville være bedre, om han gentog sin frigørelse fra det omgivende snyltersamfund og denne gang helt udskiller pengetanken i et eget kongerige - hvorved han også nominelt endelig opnår den retmæssige ledertitel. Denne gang har han dog forregnet sig, idet forudsætningerne for succes ikke længere er til stede. Statsmagten, som han vil løsne sig fra, er ikke økonomisk svækket som i 1930'erne, han har ikke nogen bred støtte i befolkningen (idet hans ansatte ikke kan få adgang gennem pengetankens grænselinie) og han har ikke hyret nogen slagkraftig hær til at understøtte sig militært (selvom Anders må siges at gøre sit bedste med de forhåndenværende midler).

Kilde: Don Rosa (1989) USA 14; EE 1991

Andebys bystyre griber ikke til militær magtanvendelse imod den selvstændighedssøgende and, men gennem en effektiv blokade gør bystaten den nyfødte en-mands-stat så skrøbelig, at den vælter ved det første angreb udefra - naturligvis foretaget af den altid opportunistiske Bjørnebande - og rig(m)anden må atter indmelde sig i Andebys folkeregister. Joakim von Ands barn, bystaten Andeby, er blevet voksen og i stand til at svare sin fader igen.

Kilde: Don Rosa (1989) USA 14; EE 1991

Anvendte billedkildeforkortelser (fremkommer ved at placere cursoren på billedet):

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører © Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.